REGLAMIN  KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

I  POBYTU W STANICY WODNEJ  PTTK „ALBATROS”

 

 I . PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie SW „Albatros” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej,  jak  również  poprzez  dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności  za  pobyt w SW „Albatros”. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Stanicy.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie SW „Albatros” sokole.eu

II . DOBA HOTELOWA

 1. Pokój krótkotrwałego zakwaterowania wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. SW „Albatros” może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. SW „Albatros” zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w SW „Albatros”  w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

III . REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość SW „Albatros” nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby nie zameldowane w SW „Albatros” mogą gościnnie przebywać w pokoju krótkotrwałego zakwaterowania  od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. SW „Albatros” może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu gości, szkody na osobie Gościa, pracowników SW „Albatros”   lub innych osobach przebywających w SW „Albatros”  .
 5. SW „Albatros” zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu autoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 20% wartości, w terminie na 3 dni przed dniem rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. W przypadku nie odwołania rezerwacji pokoju przed dniem przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do SW „Albatros” , zaliczka nie zostaje zwrócona.
 8. Jeżeli pobyt Gościa w SW „Albatros” miał mieć miejsce w terminach sezonu, SW „Albatros”   będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, SW „Albatros” nie zwraca opłaty.

 IV . USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji lub u Bosmana SW „Albatros”, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom: warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w stanicy, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, SW „Albatros” świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie stanicy w czasie pobytu Gościa w SW „Albatros”  z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu, przechowanie bagażu Gościa, zamawianie taksówki.

V . ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie SW „Albatros” pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość SW „Albatros”   ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych SW „Albatros” , powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. SW „Albatros”  zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, SW „Albatros” może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników lub Bosmana SW „Albatros”  , uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia SW „Albatros”  .
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. SW „Albatros” przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do SW „Albatros”   w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

VI . ODPOWIEDZIALNOŚĆ STANICY

 1. SW „Albatros” nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. SW „Albatros” odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu stanicowego.
 4. SW „Albatros” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu stanicowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. SW „Albatros” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem SW „Albatros”  .
 6. SW „Albatros” posiada ubezpieczenie OC na terenie parkingu, dla pojazdów z niego korzystających. Należy podczas zameldowania się w Stanicy podać numer rejestracyjny pojazdu, aby skorzystać z tego ubezpieczenia.

VII . ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego, życzenie i koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, SW „Albatros” przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność SW „Albatros”.  Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

VIII . CISZA NOCNA

W SW „Albatros”  obowiązuje cisza nocna od godziny 23:oo do godz. 7:oo rano, a  z  soboty na niedzielę od godz. 2:oo do 7:oo rano.

IX . REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja i Bosman SW „Albatros”.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

X . POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. SW „Albatros” akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie SW „Albatros” za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie SW „Albatros”.
 2. Na terenie SW „Albatros” w obiektach i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 3. Na terenie SW „Albatros” nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez „MONCHEL” Piotr Karolewski z siedzibą w Stanicy Wodnej PTTK „Albatros” Sokole Kuźnica 89-526 Lubiewo, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w SW „Albatros”, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez SW „Albatros”. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie SW „Albatros” akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie SW „Albatros”, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości SW „Albatros”. Zabrania się w pomieszczeniach i na terenie SW „Albatros”, nadmiernego hałasowania powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości SW „Albatros”, używać urządzeń elektrycznych powyżej 300 wat , nie stanowiącym wyposażenia pomieszczeń.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian na terenie SW „Albatros”, zarówno na terenie jak i w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI NA TERENIE
STANICY WODNEJ PTTK
„ALBATROS”

 1. Rodzaje jednostek i koszt ich wypożyczenia określa aktualnie obowiązujący cennik.
 2. Wypożyczalnia otwarta jest od 15 czerwca do 30 września tego roku.
 3. Wypożyczalnia jest otwarta od 1000 do 1800
 4. Sprzęt wodny i rowery mogą wypożyczać osoby pełnoletnie za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 5. Opłata za wypożyczenie pobierana jest z góry.
 6. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.
 7. Zabrania się wypożyczenia sprzętu osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.
 8. Na jednostce musi znajdować się tyle kamizelek ratunkowych ile osób znajduje się na niej.
 9. W trakcie korzystania z wypożyczanego sprzętu należy zachowywać się kulturalnie oraz zabrania się spożywanie  alkoholu lub  środków odurzających i skakania do wody.
 10. Należy stosować się do poleceń obsługi wypożyczalni, ratowników, policji i innych instytucji do tego upoważnionych.
 11. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inną jednostką, nieszczelnością, uszkodzeniem sprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę wypożyczalni.
 12. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na określony dzień, po wpłaceniu zaliczki.